Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN GUNNERY’S GUEST HOUSE

Versie 1.0 – februari 2022

Terminologie

Gunnery’s Guest House en het Guest House zijn termen voor Gunnery’s Guest House, verhuurder van twee appartementen die tevens tezamen als groepsaccommodatie gehuurd kunnen worden. Gunnery’s Guest House is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 37129465 en is gevestigd aan Verdronkenoord 123, 1811 BD te Alkmaar.

Gast: een persoon die bij Gunnery’s Guest House verblijft en als zodanig is aangemeld.

Hoofdgast: de persoon die bij Gunnery’s Guest House heeft gereserveerd.

Beheerder: de persoon die als eigenaar van Gunnery’s Guest House, of namens de eigenaar, het Guest House beheert.

Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: de bevestiging van de reserveringsaanvraag door Gunnery’s Guest House.

Annulering: het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

Verblijf: de gehele periode gelegen tussen het inchecken en uitchecken.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Gunnery’s Guest House, gevestigd aan Verdronkenoord 123, 1811BD te Alkmaar.

1.2 Vanaf het moment van verzenden van de definitieve reserveringsbevestiging zijn de algemene voorwaarden van kracht.

1.3 Gunnery’s Guest House is beschreven op de website www.gunnerysguesthouse.nl en www.gunnerysguesthouse.com. Alle beschrijvingen zijn met grote zorg samengesteld maar er kan verschil zijn tussen de online aangeboden tekst en/of foto’s en de actuele situatie ten tijde van het bezoek van de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.4 Gunnery’s Guest House heeft een afsluitbare ingang aan het Verdronkenoord en is met een sleutel 24 uur per dag voor gasten van de Guest House toegankelijk. Het appartement “Érinn” en de ruimtes behorend tot appartement “Aoife” die aan de gemeenschappelijke overloop grenzen, zijn ook ieder voor zich afsluitbaar.

1.5 Appartement “Aoife” is op de eerste verdieping gelegen en bestaat uit een grote woon- en slaapkamer, losse slaapkamer met balkon en aparte badkamer die allen met eigen sleutels afsluitbaar zijn en aan de gemeenschappelijke overloop grenzen. Appartement “Érinn” bevindt zich op de gehele tweede verdieping en heeft een eigen met eigen sleutel afsluitbare toegangsdeur aan de gemeenschappelijke overloop op de eerste verdieping.

1.6 Indien de appartementen los van elkaar geboekt zijn, hebben gasten die in appartement “Érinn” verblijven geen recht van toegang tot de 3 ruimtes behorende tot appartement “Aoife” en hebben gasten die in appartement “Aoife” verblijven geen recht van toegang tot het appartement “Érinn”.

1.7 Gasten hebben geen toestemming om derden tot Gunnery’s Guest House toe te laten.

1.8 Inchecken is mogelijk vanaf 15:00, uitchecken uiterlijk om 11:00. In overleg met de beheerder kan hiervan worden afgeweken.

1.9 Roken is in het gehele Guest House niet toegestaan. Gasten die in appartement “Aoife” verblijven, of de gehele accommodatie hebben gereserveerd, hebben toestemming om buitenshuis op het balkon aan de achterzijde op de eerste verdieping te roken.

1.10 Huisdieren zijn in of nabij het Guest House niet toegestaan.

1.11 De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor de medegasten.

1.12 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

1.13 Gasten kunnen, indien beschikbaar, voor een meerprijs van €15,00 per dag maximaal één auto parkeren op de nabijgelegen privéparkeerplaats van het Guest House. Parkeren geschiedt op eigen risico.

1.14 Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.

1.15 Gasten dienen zich te houden aan zowel de algemene voorwaarden als de huisregels welke hen online worden verstrekt en tevens in de accommodaties ter inzage liggen.

1.16 De beheerder kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot het Guest House ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

Artikel 2 - Tarieven

2.1 De tarieven van Gunnery’s Guest House zijn inclusief water, elektriciteit, verwarming, toeristenbelasting en btw.

2.2 De tarieven van Gunnery’s Guest House zijn exclusief ontbijt en parkeerplaats welke, indien beschikbaar, voor een meerprijs kunnen worden bijgeboekt.

2.3 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.4 Tarieven van de Guest House zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.5 Alle vermeldingen op de websites van Gunnery’s Guest House en bij externe boekingsplatformen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Gunnery’s Guest House is niet aan kennelijke fouten in haar eigen vermeldingen gebonden.

Artikel 3 - Reservering en Betaling

3.1 Reserveren kan online via www.gunnerysguesthouse.nl, www.gunnerysguesthouse.com, per e-mail via info@gunnerysguesthouse.nl of per telefoon via 072-5209148 en 06-18032998.

3.2 Voor een reservering dient de hoofdgast zijn/haar adres- en contactgegevens naar waarheid in te vullen.

3.3 De reservering is pas definitief na bevestiging van de reserveringsaanvraag door Gunnery’s Guest House.

3.4 Voor reserveringen vanuit het buitenland dient 100% van het reserveringsbedrag binnen 14 dagen na reservering te worden voldaan aan Gunnery’s Guest House. Indien de incheckdatum binnen 14 dagen na reservering is, geldt betaling bij aankomst in het Guest House. Na ontvangst van het voorschotbedrag wordt er een reserveringsbevestiging verstrekt.

3.5 Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt op IBAN-bankrekening:

NL57RABO0371347718 t.n.v. Gunnery’s Guest House

BIC: RABONL2U

3.6 Betaling van het (rest)bedrag dient bij het inchecken in het Guest House te worden voldaan. Betaling kan contant, per PIN of per creditcard worden voldaan.

Artikel 4 - Annulering

4.1 Tot 48 uur voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Reeds voldane betalingen zullen in dit geval zonder kosten worden gerestitueerd.

4.2 Bij annulering vanaf 48 uur voor de datum van aankomst wordt het volledige tarief van de reservering in rekening gebracht.

4.3 Bij annulering na aankomst of gedurende het verblijf zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

4.4 Annuleringen kunnen via het klantenportaal op www.gunnerysguesthouse.nl en www.gunnerysguesthouse.com, per e-mail via info@gunnerysguesthouse.nl of per telefoon worden doorgegeven.

4.5 Gunnery’s Guest House heeft het recht om meer dan 48 uur voorafgaande aan de datum van aankomst een definitieve reservering zonder opgaaf van reden in te trekken. Reeds voldane betalingen zullen zonder kosten worden gerestitueerd.

Artikel 5 - Schade en Sleutels

5.1 Gasten dienen zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Gunnery’s Guest House bepaalde huisregels.

5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.

5.3 Schade, verlies, vermissing of diefstal dient door de gast direct aan de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de beheerder te worden vergoed.

5.4 Bij verlies van sleutel(s) of slotschade worden extra kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. De kosten per verloren sleutel bedraagt €30,00 en de kosten voor het vervangen een slot bedraagt €100,00. Gunnerys Guest House behoudt zich het recht om deze kosten bij de hoofdgast in rekening te brengen. De hoofdgast verplicht zich bij uitchecken of binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

5.5 Sleutels kunnen bij het uitchecken op tafel worden achtergelaten.

5.6 Indien sleutels na uitchecken onverhoopt niet in het appartement achterblijven, verplicht de hoofdgast zich deze binnen 2 werkdagen aangetekend aan de beheerder te versturen.

Artikel 6 - Klachten

6.1 Het is gasten steeds gerechtigd grieven middels een klacht aan de beheerder voor te leggen. De beheerder dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

Artikel 7 - Overmacht

7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Gunnery’s Guest House gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storing in energievoorziening, verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overleiden van een van de eigenaren, beheerders of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Gunnery’s Guest House kan worden gevergd.

7.2 In geval van ontbinding, dan wel opschorting van de reservering of verblijf in gevolge van overmacht om de in artikel 7.1 genoemde redenen, is de gast niet gerechtigd op enige schadevergoeding.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Gunnery’s Guest House kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Gunnery’s Guest House tegen aanspraken dienaangaande. Gunnery’s Guest House is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het Guest House.

8.2 Gunnery’s Guest House kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van Gunnery’s Guest House.

8.3 Onverminderd het in artikelen 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Gunnery’s Guest House, indien en voor zover Gunnery’s Guest House uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijk wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Gunnery’s Guest House is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Gunnery’s Guest House in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4 Gunnery’s Guest House aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

Artikel 9 - Privacy

9.1 Voor het privacystatement van Gunnery’s Guest House verwijzen wij u naar www.gunnerysguesthouse.nl/nl/legal-privacy.html.

Artikel 10 - Slotbepaling

10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de algemene voorwaarden van Gunnery’s Guest House uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de in de Nederlandse taal opgestelde algemene voorwaarden.

10.2 Voor zover in regels van het internationaal privaatrecht niet anders bepaald, zullen alle geschillen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niet anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de algemene voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.